مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ساختار و خواص اپتیکی فیلم های ...
عنوان ساختار و خواص اپتیکی فیلم های نازک نانوذرات γ- Fe2O3 مگهمایت تهیه شده به روش هم رسوبی ابتدایی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها نانوذرات مگهمایت، هم رسوبی شیمیایی، لایه های نازک،اسپری پایرولیز
چکیده در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش هم رسوبی شیمیایی، نانوذرات مغناطیسی مگهمایت سنتز و سپس با بهره گیری از روش اسپری پارولیز، نمونه های لایه نشانی شده روی شیشه سقید در دماهای 400 -500 450-550-600 درجه سلیسویس بازپخت شدند. خواص اپتیکی - ساختاری و مورفولوؤی سطح آنها به ترتیب توسط طیف سنج ی ماورای بنفش مریی، طیف مادون قرمز- آنالیزهای پراش اشعه x .(XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفتند
پژوهشگران