مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزشیابی اثربخشی دوره آموزشی ...
عنوان ارزشیابی اثربخشی دوره آموزشی عملیات انتظامی بر اساس مدل کرک پاتریک
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ارزشیابی، برنامه آموزشی، مدل پاتریک، دوره آموزشی، انتظامی.
چکیده زمینه و هدف: ارزشیابی اثربخشی یکی از مهم ترین سازو کارهای تحقق کیفیت در آموزش است. هدف پژوهش ارزشیابی اثربخشی دوره آموزشی عملیات انتظامی است. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دوره آموزشی عملیات انتظامی است که تعداد آن ها 362 نفر است. هم چنین جامعه آماری را فرماندهان و رؤسای مستقیم محیط کار و رده های تخصصی تشکیل می دهند. برای انتخاب نمونه آماری از روش تصادفی طبقه ای نسبی و جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان استفاده شده است. حجم نمونه دانشجویان 186 نفر است و حجم نمونه فرماندهان و رؤسای مستقیم با حجم جامعه برابر است. ابزار اندازه گیری پرسش نامه های محقق ساخته و کارنامه تحصیلی فراگیران بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها تک گروهی استفاده شد. T از شاخص های آمار توصیفی، آزمون کالموگروف– اسمیرونوف و آزمون یافته ها: یافته ها نشان داد که واکنش دانشجویان نسبت به برنامه آموزشی دوره، در سطح متوسط قرار دارد. بیش ترین میزان یادگیری تخصصی دوره مربوط به درس دفاع شخصی و کم ترین مربوط به درس 16 است. بیش ترین میزان یادگیری عمومی / آیین دادرسی کیفری است و میانگین دروس تخصصی 86 مربوط به درس مبانی امور انتظامی و کم ترین مربوط به درس نقشه خوانی، قطب نما و کار با جی. پی. 16 بوده است و از دیدگاه دانشجویان و / اس بوده است. در مجموع میانگین یادگیری دروس عمومی 62 فرماندهان سطح رفتار شرکت کنندگان در حد متوسط است. نتیجه گیری: با تمسک بر مدل های مختلف ارزشیابی اثربخشی از جمله مدل پاتریک می توان امکان باز اندیشی، بازآفرینی و اصلاحات بنیادی در برنامه های آموزشی دوره عملیات انتظامی را فراهم کرد.
پژوهشگران