مشخصات پژوهش

صفحه نخست /هویت شرح حال نویسی در برنامه ...
عنوان هویت شرح حال نویسی در برنامه درسی ملی – مطالعه ی ترکیبی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سند برنامه درسی ملی، هویت خود شرح حال نویسی، مطالعه ی ترکیبی اکتشافی
چکیده هدف از این پژوهش، کاوش هویت شرح حال نویسی در سند برنامه درسی ملی بود. روش تحقیق، ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع ابزارسازی بوده است که در قسمت کیفی مطالعه ی موردی و در بخش کمی تحلیل محتوای کمی بوده است. جامعه ی آماری در بخش کیفی، شامل کتابها و اسناد مرتبط به هویت خود شرححالنویسی و در بخش کمی سند برنامه درسی ملی بوده است. نتایج بخش کیفی شامل استخراج 19 مضمون پایه بوده که بر اساس آن 5 مضمون سازماندهنده برای هویت شرح حال نویسی به عنوان مفهوم مضمون کل یا فراگیر درنظر گرفته شد که روایی آن مورد تایید اعضای هیأت علمی گروههای برنامه ریزی درسی، فلسفه ی تعلیم و تربیت و روانشناسی تربیتی دانشگاه بوعلی سینا قرار گرفت که تعداد کل آنها 12 نفر بودند. سپس بر اساس ابزار ساخته شده سند برنامه درسی توسط تیم پژوهش مورد تحلیل مضمونی قرار گرفته و توسط اساتید دانشگاه بوعلی نظرخواهی و میزان توافق ثبت شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کمی از شاخص های آمار توصیفی فراوانی و درصد استفاده شده است. نتایج نشان داد که در 24 درصد، تجربه / 26 درصد؛ مؤلفهی خودتنظیمی 57 / سند برنامه درسی ملی به مؤلفهی معماری خود 27 14 درصد تأکید شده است. و در مجموع بر / 14 درصد و تخیل با 40 / 20 درصد، خودتعریفی 43 / زیسته 33 19 درصد تأکید شده است
پژوهشگران