مشخصات پژوهش

صفحه نخست /دشواری های تعریف «منفعت ملی» ...
عنوان دشواری های تعریف «منفعت ملی» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها منفعت ملی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ابهام مفهومی، اجماع نخبه گان، آرمان و واقعیت.
چکیده در تحلیل اولیه، «منفعت ملی» مفهومی بدیهی و غیرقابل تشکیک به نظر می رسد و از این رو بسیاری تحلیلگران روابط بین الملل و سیاست خارجی تلاش کرده اند به مفهوم سازی آن همت گمارند.(تایخچه) با این وجود، ابهام در ماهیت و جایگاه این مفهوم، می تواند برخی دشواریها را در طراحی و اجرای سیاست خارجی هر نظام سیاسی از جمله جمهوری اسلامی ایران به وجود آورد.(مسئله) به نظر میرسد، هنوز تحقیق مستقلی برای تاکید بر دشواری های تعریف منفعت ملی به عنوان اصلی ترین چراغ راهنمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی صورت نپذیرفته باشد.(پیشینه) از این رو می توان این پرسش را طرح کرد که مهم ترین دشواریها در تعریف روشن و واضح منفعت ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چه مواردی هستند؟(سئوال) فقدان ملی فکری کردن، عدم اجماع نخبه گان بر سر تعریف مفهوم و مصادیق منفعت ملی، و ابهام در تعریف نسبت آرمان و واقعیت، از جمله مهمترین مشکلات تعریف منفعت ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.(فرضیه) این مقاله بر آن است به یک بازتأمل درباره مفهوم منفعت ملی به عنوان رایج ترین مفهوم در توجیه کنش های سیاست خارجی کشور بپردازد.(هدف) این نوشتار در چارچوب زبان شناسی سوسوری، دشواری تعیین رابطه منفعت ملی(به عنوان دال) و مصادیق آن(به عنوان مدلول) را مورد تأکید قرار می دهد.(روش) کشف علل مختلف ابهام در مفهوم منفعت ملی و لزوم در پیش گرفتن یک بازاندیشی جدی و آیین پاکسازی برای ایضاح مفهوم و مصداق آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی از نتایج و دستاوردهای مقاله است.(یافته)
پژوهشگران