مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارتقا کیفیت محیط سهری با ...
عنوان ارتقا کیفیت محیط سهری با استفاده از شاخص رنگ
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها رنگ، کیفیت محیطی، مؤلفه های ذهنی کیفیت محیط، فضای شهری، میدان امام خمینی
چکیده فضای شهری به عنوان فضایی که انسان را در برگرفته، مهمترین عامل و بستری برای تأثیرپذیری روی انسانها است. رنگهایی که در فضاهای معماری و شهری از قبیل بناها، نمای بیرونی و درونی و مبلمان شهری قرار دارند، جلوه های گوناگونی از رنگها را ایجاد و تأثیرات بنیادین و گوناگونی بر انسان میگذارند. عنصر رنگ از عناصر ویژهای است که شناخت ویژگی ها، خصوصیات و تأثیرات آن بر انسان، راهی برای خلق محیطها و فضاهای شهری دلپذیر است. این مسأله زمانی اهمیت بیشتری مییابد که با در کنار هم قرار گرفتن نا هماهنگ بناها، برخورد سلیقهای به این مقوله، استفاده از رنگهای ناموزون و عدم توجه به ویژگیهای روانشناختی رنگها، فضاهایی را در شهرها ایجاد کرده است که نهتنها رنگ در شهرهای ما یاریرسان فضاهایمان نیست، بلکه خود به عاملی اغتشاش زا تبدیلشده است. هدف از این نوشتار واکاوی نقش و اهمیت رنگ در فضاهای عمومی جهت سنجش سطح رضایتمندی مردم از وضعیت رنگی این فضاهاست. با توجه به اینکه مؤلفه های ذهنی کیفیت محیط رابطه مستقیمی با ادراک مردم از رنگ در فضاهای شهری دارند، پرسشنامه ای که توسط طیف لیکرات در راستای ارتباط این مؤلفه ها و ارتباطش با رنگ و شاخصهای آن، تنظیم و در اختیار 329 نفر شرکت کننده قرارگرفته شد، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. درنتیجه میزان رضایتمندی مردم از چگونگی به کارگیری رنگ در فضای میدان امام خمینی )توپخانه(، به عنوان یکی از نقاط کلیدی و پرتردد شهر، موردبررسی قرار گرفت که این نتایج نشان میدهند که مردم از هماهنگی رنگ های غالب به کار رفته در نمای ساختمانهای اطراف میدان و حوزه بالفصل آن )کرم، سفید و طوسی( رضایت دارند ولی از اغتشاش رنگی ایجاد شده به علت برخورد سلیقه ای در نحوه نصب و رنگ تابلو مغازه ها و عدم استفاده درست از رنگ و مصالح در کفسازی و مبلمان اظهار نارضایتی میکنند.
پژوهشگران