مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل فضایی مکانی عوامل موثر ...
عنوان تحلیل فضایی مکانی عوامل موثر در ایجاد معنای مکان از دیدگاه کاربران و شهرسازان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها معنای مکان، محیط شهری، کاربران مکان، طراحان شهری، ارومیه
چکیده ساخت مکانهای با معنی یکی از رسالتهای اصلی شهرسازان و طراحان شهری است. در این راستا شـناخت معنـای مکـان و روند شکلگیری آن و شناسایی مؤلفهها و معیارهای تأثیرگذار بر آن میتواند در ایجاد مکانهای معنادار و مطلوب برای شهروندان مفید واقع شود. بدین منظور هدف از این پژوهش، سنجش عوامل موثر در ایجاد معنای مکان از دیدگاه شهروندان و شهرسـازان و بررسی تفاوت دو دیدگاه یاد شده در دو نمونۀ موردی پژوهش، میدان ولایت فقیـه و میـدان انقـلاب شـهر ارومیـه میباشـد ایـن پژوهش از روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و از شیوههای مرور متون، منابع و اسـناد تصـویری در بسـتر مطالعـات کتابخانـهای و همچنین از روش تحقیق موردی و شیوة تحقیق مشاهده در بستر مطالعات میدانی و از ابزار پرسشنامه بهـره گرفتـه شـده اسـت. همچنین با توجه به اهداف و پرسشهای تحقیق در این پژوهش از نرمافزار Decision Super و مدل ANP جهت اهمیـت سـنجی پارامترهای موثر در ایجاد معنای مکان استفاده شده است. براساس یافتههای تحقیق میتوان ابعاد موثر در ایجاد معنـای مکـان را در سه مولفۀ عوامل ادراکی و شناختی فرد، عوامل محیطی – کالبدی و عوامل اجتماعی طبقه بندی و ارائه نمود. همچنین تحلیل یافتهها نشان میدهد بینش دو گروه، شهروندان (کاربران مکان) و شهرسازان (طراحـان مکـان) نسـبت بـه درجـۀ اهمیـت وجـوه معنایی مکان متفاوت است. شهروندان با توجه به عوامل شناختی و ادراکی و همچنین تجارب و زندگی روزمره در فضاهای شهری داری بینش واقعی تر نسبت به مسائل و درجه اهمیت معانی موجود در مکانها هستند؛ در حالی کـه شهرسـازان بیشـتر بـر پایـه آموزشهای علمی و آکادمیک درباره مؤلفههای معنای مکان اظهار نظر می کنند؛ لذا در جهت دستیابی به مکانی مطلوب و با معنا برای کاربران مکان، طراحان شهری باید اقدامات اجرایی و تغییر و تحولات مکان را همسو با نظریات کاربران حقیقی مکـان یعنـی شهروندان، هدایت و راهبری نمایند.
پژوهشگران