مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر دو نوع مکمل کبالت ...
عنوان بررسی اثر دو نوع مکمل کبالت در سطوح مختلف بر ویتامین ب 12 سرم، عملکرد و قابلیت هضم خوراک در بزغاله نر
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بز، کبالت، گلوکوهپتونات، گوارش پذیری، ویتامین ب 12
چکیده چکیده زمینه مطالعاتی: افزودن کبالت در سطوح بالاتر میتواند عملکرد حیوان را بهبود ببخشد. هدف: بررسی اثر دو نوع مکمل کبالت در سطوح مختلف بر ویتامین 12B سرم، عملکرد و قابلیت هضم خوراک در بزغاله نر. روش کار: تعداد 30 رأس بزغاله نر، با میانگین وزنی 8 / 17 کیلوگرم به صورت تصادفی به پنج تیمار شامل: 1 ( جیرة پایه حاوی 076 / 0 میلیگرم کبالت در کیلوگرم مادة خشک )شاهد(؛ 2 و 3( جیرة پایه + 25 / 0 و 5 / 0 میلیگرم کبالت در کیلوگرم مادة خشک به شکل سولفات کبالت )سولفات 25 / 0 و سولفات 5 / 0 ؛) 4 و 5( جیرة پایه + 25 / 0 و 5 / 0 میلیگرم کبالت در کیلوگرم مادة خشک به شکل کبالت گلوکوهپتونات )گلوکوهپتونات 25 / 0 و گلوکوهپتونات 5 / 0 ( تقسیم شدند.این طرح در دو مرحله انجامشد. مرحلة اول به مدت 75 روز و مرحلة دوم 14 روز به صورت آزمون فاکتوریل 1 + 2 × 2 در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت. در روزهای صفر، 35 و 75 مرحلة اول از بزغالهها خونگیری شد. در مرحلة دوم نیز از بزغالهها نمونه مدفوع، ادرار و پسماند خوراک جمعآوری گردید. نتایج: تیمار گلوکوهپتونات 5 / 0 بهترین عملکرد را از نظر سطح ویتامین 12B داشت. تمامی تیمارهای دریافت کننده کبالت میزان مادة خشک مصرفی بالاتری نسبت به تیمار شاهد داشتند. تیمارهای دریافت کننده مکمل کبالت به غیر از تیمار سولفات 25 / 0 همگی افزایش وزن بیشتری نسبت به تیمار شاهد داشتند. سطح بالاتر کبالت سبب افزایش گوارشپذیری مادة خشک و NDF در بزغالهها شد. اثر سطح مکمل همچنین در مورد گوارشپذیری مادة آلی نیز تأثیرگذار بود. نتیجه گیری کلی: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که سطح نیاز 07 / 0 میلیگرم کبالت بر کیلوگرم مادة خشک که توسط مؤسسه NRC ( 2007 ( برای بزها تعیین گردیده در محدودة مرزی نیاز قرار دارد و افزودن کبالت بالاتر از این میزان میتواند عملکرد حیوان را بهبود بخشد.
پژوهشگران