مشخصات پژوهش

صفحه نخست /چارچوب نظری سنجش معیارهای ...
عنوان چارچوب نظری سنجش معیارهای عینی کیفیت محیط با تاکید بر نظریه رضایتمندی سکونتی و بازخورد آن در طراحی مجموعه های مسکونی پایدار
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کیفیت محیط ،پایداری اجتماعی ،رضایتمندی سکونتی ،مجموعه های مسکونی
چکیده بی­ توجهی طراحان و معماران به مجموعه­های مسکونی در­ جریان رشد شتابان شهرنشینی، این مجموعه­ها را با مشکلات متعددی ازجمله، عدم رعایت معیارهای مربوط به کیفیت محیط سکونت روبرو کرده که باعث افت کیفیت زندگی در این مراکز شده است. پیامد این بی­توجهی، شکل­گیری بناهای سرد و بی­روحی است که فاقد شرایط لازم برای ایجاد ارتباطی پایدار با ساکنان خود می­باشند. بر این اساس، هدف از پژوهش فوق، شناسایی مولفه­های موثر بر میزان رضایت ساکنین در مورد کیفیت محیط­های سکونتی و تلاش برای ارتقاء شاخصه­های کیفی مجموعه­ها بوده که در دو مقیاس معماری و شهری حائز اهمیت می­باشند. در این پژوهش، پس از مرور مفاهیم و نظریات مرتبط با متغیرهای تحقیق(شامل: رضایتمندی سکونتی، کیفیت محیط و پایداری) برمبنایی کلی از عوامل موثر در ارتقا کیفیت محیط و پایداری اجتماعی در مجموعه های مسکونی دست یافته و نتایج حاصل از این مطالعات به صورت مدلی جامع که ساخته شده از کیفیت محیط در واحدهای همسایگی و کیفیت محیط در واحدهای سکونتی است، نمایش داده شده است. درنهایت نیز دستورالعمل پیشنهادی 15­ گانه، به عنوان راهکارهای عملی در طراحی مجموعه­های مسکونی ارائه شده است.
پژوهشگران