مشخصات پژوهش

صفحه نخست /سنگ نگاری و کاربرد شیمی کانی ...
عنوان سنگ نگاری و کاربرد شیمی کانی های در بررسی های ترمودینامیکی سنگهای دگرگونی مجاورتی، منطقه زرینه، جنوب قروه- کردستان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کردستان ، قروه، دگرگونی مجاورتی،کردیریت هورنفلس، دما- فشارسنجی
چکیده محدوده دگرگونی مورد مطالعه در جنوب قروه، در شمال غربی زون سنندج - سیرجان واقع است. توده پلوتونیکی جنوب قروه که مجموعه ای از سنگهای گرانیتوئیدی، گرانودیوریتی، کوارتز مونزونیتی و گابروها را در برمیگیرد، مطابق سن سنجی های اخیر در 149- 152 میلیون سال پیش در داخل سنگهای میزبان نفوذ کرده و باعث ایجاد دگرگونی مجاورتی در آن ها شده است. نفوذ توده ها و پروتولیت های گوناگون اعم از پلیتی و بازیتی دلیل متفاوت بودن طیف سنگ های دگرگونی این منطقه است. سنگهای دگرگونی ناحیه ای شامل اسلیت، شیست، آمفیبولیت هستند که از اواسط رخساره شیست سبز تا اوایل آمفیبولیت دگرگون شده اند. سنگهای دگرگونی مجاورتی شامل اسلیت های لکه دار، میکا هورنفلس وکردیریت هورنفلس ها هستند که از رخساره آلبیت-اپیدوت هورنفلس تا ابتدای هورنبلند هورنفلس متحمل دگرگونی شده اند در کردیریت هورنفلس ها، اندازه بلورهای کردیریت با دورشدن از توده نفوذی، کاهش و تعداد آن ها افزایش می یابد. زمین دما- فشارسنجی برای دگرگونی ناحیه ای M1 با استفاده ازTERMOCALC ، فشاری معادل Kbar 9/3 و دمایی برابر °C539 را نشان داده است. برای دگرگونی مجاورتی M2 با استفاده از همین نرم افزار میانگین فشار 3/4 Kbar( چهار و سه دهم) و مقدار میانگین °C 607 می باشد. همچنین برای دگرگونی مجاورتی M2، با استفاده از کالیبراسیون تجربی تعادل بیوتیت - مسکوویت، دمایی معادل °C3/581 تخمین زده شده، و با استفاده از تعادل کلریت - مسکوویت برای این مرحله دگرگونی دما °C620 و فشاری معادلKbar 65/3 به دست آمده است.
پژوهشگران