مشخصات پژوهش

صفحه نخست /همدان 􀆽 منطقه 􀆽 بررسی شیمی ...
عنوان همدان 􀆽 منطقه 􀆽 بررسی شیمی کانی ها و براورد دما و فشار دگرگونی گارنت آمفیبولیتها
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها : گارنت آمفیبولیت؛ پاراآمفیبولیت؛ دما – فشارسنجی؛ سنندج- سیرجان؛ همدان.
چکیده گارنت آمفیبولیت بخشی از سنگها همدان است. بر اساس 􀆽 بررسی نخستین گزارش از ترکیب شیمیایی کانیها و مقادیر دما و فشار دگرگونی گارنت آمفیبولیتها 􀆽 کانیشناسی، این گارنت آمفیبولیتها را میتوان به دو گروه اپیدوت گارنت آمفیبولیت و بیوتیت گارنت آمفیبولیت ردهبند 􀆽 محتوا منیزیوهورنبلند، آندزین و بیوتیت سیدروفیلیتی بوده و گارنت- 􀆽 کرد. نتایج آنالیز ریزکاو الکترونی نشان میدهد که این سنگها محتوا دما و 􀆽 شیمیایی با افزایش آلماندین و پیروپ به سمت حاشیه هستند. بر اساس بررسیها 􀆽 منطقهبند 􀆽 هر دو نمونه دارا 􀆽 ها را تحمل 􀆽 بیوتیتدار درجات بالاتر 􀆽 آمفیبولیت پائینی تا میانی دگرگون شدهاند اما نمونهها 􀆽 فشارسنجی، این نمونهها درحد رخساره مناسبی دارد. اگرچه با توجه به تفاوت اندک بین مقادیر بهدست آمده می- 􀆽 کانیایی این سنگها سازگار 􀆽 کردهاند که با مجموعهها آنالیز 􀆽 نهایی کانیایی آنها دخیل دانست. دادهها 􀆽 بایستی عامل اختلاف در ترکیب سنگ مادر این نمونهها را نیز در تعیین مجموعه این نمونهها از نوع پاراآمفیبولیت هستند و تفاوت اصلی آنها در 􀆽 کانیایی نشان میدهند که هردو 􀆽 سنگ کل به همراه مجموعهها بیوتیتدار است که میتوان آنرا به ناخالصی سنگ مادر آنها نسبت داد. بهطور کلی نتایج دما و 􀆽 پتاسیم نمونهها 􀆽 مقدار بالا 􀆽 آندالوزیت سیلیمانیت) که سرشتی پهنه سنندج- سیرجان است، سازگار 􀆽 بالا- فشار پائین (سر 􀆽 فشارسنجی با رخداد دگرگونی دما دارد.
پژوهشگران