مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ریخت شناسی و سازوکار ...
عنوان بررسی ریخت شناسی و سازوکار پیدایش گرهک های تورمالین در آپلیت های منطقه خاکو )همدان( با به کارگیری آنالیز فرکتال و سه بعدی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها گره تورماوین، یداید سیاه، آناویز فر،پاه، بازسازی س بعدی، اا،و، پهن سنندج سیریان
چکیده در آپلیتت هتا ی منطقت اتا،و، در اتا ور تتوده اوونتد همتدان، گرهت هتا ی تورمتاوین بت صتور گترد و دنتدریپی پرا،نتده هستپندب براتی از ایتن گرهت هتا دارای هاوت روشتنی هستپند ،ت نشتان دهنتده پهنت انپقتاوی میتان هستپ گرهت و آپلیت های میزبتان استتب از دیتدگاه هندستی ، ایتن گرهت هتا از شتل هتای فر،پتاه هستپندب ایتن گرهت هتا دارای بعتد فر،پاه از 46 / 1 در گره های دنتدریپی تتا 92 / 1 در گرهت هتا ی گترد هستپندب در بازستازی ست بعتدی ایتن گرهت هتا ، حجم میانگین بترای هستپ 34 % و بترای حاشتی گرهت 66 % بت دستت آمتدب برپایت ویژگتی هتایی ماننتد نوتود وابستپگی رگچ ای میان گره هتا ، بتی شتل بتودن بلورهتای تورمتاوین ، هاوت وو،تو،را گرداگترد براتی گرهت هتا ، شتل ،تروی آنها و پرا،نتدگی اطتی و یریتانی آنهتا در زمینت ستنا میزبتان، ایتن گرهت هتا در شترای ماگمتایی مپولتور شتده انتدب در مرحلت هتای پایتانیِ تولتور ماگمتا، در پتی افتزاید مقتدار B و آغتاز پدیتده نتاآمیخپگی در متذا ، حوتا هتای ،تروی یداگانت ای پدیتدار متی شتوند ،ت بعتداً گرهت هتا را متی ستازندب سیستپم ماگمتایی ماننتد سیستپم هتای آشتهپ رفپتار متی ،نتد و حضتور منتا قی بتا مستیرهای بستپ شراشتی و مدتدود در ،نتار منتا قی بتا مستیرهای آشتهپ ، بت ترتیت ، گره های گرد و گره های دندریپی را در ،نار یلدیگر پدید آورده استب
پژوهشگران