مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر نوفة غیرفعال در مدل ...
عنوان بررسی اثر نوفة غیرفعال در مدل های رشد پیوسته سطح
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها رشد سطح، مدل مولینس-هرینگ، ناهمواری، بحرانیت، نوفه غیرفعال
چکیده معادلة مولینس-هرینگ یکی از مدلهای مطرح در رشد سطح میباشد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر نوفه غیرفعال بر روی این معادله با روشی جدید است. نکته کلیدی در این مدلی که ارایه کردیم، تجمیع نیروی خارجی اعمال شده بر فصل مشترک و نوفه غیرفعال در قالب یک جمله است که بوسیلة پارامتر قابل کنترل خارجی g شدت آن تنظیم میشود. دینامیک مدل پیشنهادی بهازای مقادیر مشخصی از g دارای رفتار بحرانی است. همچنین، محاسبات ما نشان میدهند که، بهازای مقادیر 2 و 3 g= هیچگونه گذار فازی نخواهیم داشت. مهمترین مشخصة بحرانیت، وجود نماهای مقیاسبندی است که در این مطالعه به محاسبة عددی این کمیتها پرداختهایم. بر این اساس برای 1 g = 0 بهدست آوردهایم. در این نقطه، نمای ناهمواری کل و ناهمواری / نقطة بحرانی را برابر 9101 3 بهدست آمده است. برابر نبودن این دو مقدار یعنی ناهمواری کل و ناهمواری موضعی یکی / 3 و 033 / موضعی بهترتیب برابر 130 از مهمترین اثرات نوفه غیرفعال در مدلهای رشد است که نشان دهنده تغییر در ساختار سطح ایجاد شده میباشد .
پژوهشگران