مشخصات پژوهش

صفحه نخست /سنتز الکتروشیمیایی و مطالعه ...
عنوان سنتز الکتروشیمیایی و مطالعه طیف الکتروشیمیایی درجای نانوکامپوزیت های رسانای برپایه پلی(2-آمینو فنول)-تیتانیم دی اکسید و روی اکسید
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها طیف الکتروشیمی درجا، رسانندگی درجا، نانوکامپوزیت، پلیمر رسانا، -آمینوفنول)2پلی
چکیده در این پژوهش، طیف الکتروشیمی درجا به عنوان ابزاری قوی در مطالعه و توسعه نانو کامپوزیت های -آمینوفنول با روش 2 پلیمری رسانای جدید معرفی شده است. نانو کامپوزیت های پلیمری از ولت سنحی چرخه ای و الکتروپلیمرشدن درجا با استفاده از نانو ذرات تیتانیم دی اکسید و روی اکسید، بر سطح طلا و الکترود ایندیم قلع اکسید شیشه ای سنتز و مطالعه شدند. فیلم های پلیمری و نانوکامپوزیت های پلیمری با روش ولت سنجی چرخه ای، اندازه گیری رسانایی الکتریکی درجا، طیف سنجی های فرابنفش درجا و زیرقرمز تبدیل فوریه، میکروسکوپی های الکترونی پویشی و بررسی شدند. طی رشد پلیمر بر سطح الکترود با روش الکتروپلیمرشدن Xعبوری و پراش پرتو درجا، رفتار های متفاوت و مقادیر مختلف از پتانسیل های اکسایش-کاهش برای نانوکامپوزیت های -آمینوفنول) مشاهده شد. همین رفتار در محیط عاری از مونومر و 2( پلیمری در مقایسه با پلی نانوذرات برای پلیمر ها مشاهده شد. ویژگی های طیف الکترشیمیایی درجا و رسانایی الکتریکی درجای ترکیبات حاصل مطالعه و مقایسه شد. رفتار های متفاوتی از طیف سنجی فرابنفش در جای -آمینوفنول) با تغییر پتانسیل به کار 2( -آمینوفنول در مقایسه با پلی2 نانوکامپوزیت های پلیمری رفته مشاهده شد که حاکی از خواص نوری مختلف است. نتایج حاصل از رسانایی الکتریکی درجای پلیمر ها و نانو پلیمرهای سنتزی در محیط اسیدی و با وجود الکترولیت کمکی، بیانگر بهبود -آمینوفنول) در مجاورت نانوذرات است. همچنین، ساختار و شکل شناسی 2( رسانایی الکتریکی پلی -آمینوفنول) با طیف سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه و میکروسکوپی های الکترونی 2( نانوذرات در پلی تأیید شد.X پو
پژوهشگران