مشخصات پژوهش

صفحه نخست /شناسایی خاستگاه مواد محلول آب ...
عنوان شناسایی خاستگاه مواد محلول آب رودخانه خررود (جنوب استان قزوین) با روش های آماری
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تحلیل آماری، کیفیت آب رودخانه، هیدروژئوشیمی
چکیده سیستم های رودخانه ای یکی از پویاترین عوامل جابجایی و ته نشست مواد رسوبی در طول دوره کواترنری است که مواد امد و محلول حاصل از هوازدگی رخنمون سازندها را به حوضه های رسوبی منتقل می کند. در این پ›وهش تاثیر سازندهای زمین شناسی بر ویژگی های هیدروژئوشیمیایی آب رودخانه خررود از طریق آزمایش های شیمیایی و تحلیل های آماری بررسی شده است. حوضه این رودخانه در زون ساختاری ایران مرکزی قرار دارد. 35 نمونه (متمرکز در طول 40 کیلومتر از بازه باختری رودخانه)، در دو فصل خشک و تر سال آبی 1393-1394 آزمایش شد، سپس، داده های هیدروژئوشیمیایی با استفاده از تکنیک های آماری (ماتریس همبستگی، آنالیز خوشه ای و نمودار جعبه ای) بررسی شد. نتایج حاصل از تحلیل های آماری نشان داد که سولفات کلسیم و کلرید سدیم (با منشا رسوبات تبخیری) بیشترین نقش را در افزایش نمک های محلول آب رودخانه داشته است. در این راستاْ نقش سنگ های کربناته کمتر است.
پژوهشگران