مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارائه چهارچوب مدیریت استعداد ...
عنوان ارائه چهارچوب مدیریت استعداد با رویکرد چابکی منابع انسانی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مدیریت استعداد؛ چابکی منابع انسانی؛ انتقال گاز؛ تکنیک دلفی
چکیده هدف این پژوهش، طراحی مدلی برای مدیریت استعداد با رویکرد چابکی منابع انسانی و مورد مطالعه این پژوهش شرکت "منطقه هفت عملیات انتقال گاز کشور" است. صنعت نفت و گاز یکی از صنایعی است که نیاز مبرمی به مدیریت استعداد دارد. برای استخراج مولفه های اولیه از دو روش مطالعه کتابخانه ای گسترده و تکنیک دلفی با استفاده از 12 نفر از خبرگان دانشگاهی و شرکتی استفاده شد که انتخاب خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انجام پذیرفت. در نهایت 45 مولفه در 5 بُعد جذب، انتخاب، بکارگیری، توسعه و نگهداری مدیریت استعداد با رویکرد چابکی نیروی کار دسته بندی شد. ضریب هماهنگی کندال، 0.74 بدست آمد که نشان دهنده اتفاق نظر قوی بین پانل خبرگان است. برای ارزیابی مولفه ها از دو نرم افزار20 Spss و Smart pls استفاده شد. نتایج نشان می دهد همه مولفه های شناسایی شده در شرکت به جز بازخور 360 درجه در بُعد نگهداری با بارعاملی 0،2 و تیم های چند وظیفه ای با معناداری بالای 0،05 مهم هستند. با بکارگیری مولفه های شناسایی شده انتظار می رود شرکت بتواند مدیریت استعداد را با تاکید بر چابک سازی نیروی انسانی مستقر نماید.
پژوهشگران