مشخصات پژوهش

صفحه نخست /یک مدل برنامهریزی آمیخته و یک ...
عنوان یک مدل برنامهریزی آمیخته و یک روش کارا برای مساله تامین سوخت جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی همراه با پنجرهی زمانی وابسته به زمان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تامین سوخت جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی، مسیرهای وابسته به زمان، روش تولید ستون، مدل برنامهریزی خطی
چکیده برای افزایش کیفیت سرویسدهی و پاسخ به درخواستهای مشتریهای گوناگون، امروزه کارفرمایان به جای استتفاده از روشهای قدیمی، سعی میکنند که از روشهتای توزیتم متوور و رضتایت بستش استتفاده کننتدر بته تور م تال مشتتریان ساعتهای دریافت ترجیحی را ممکن است برای دریافت کالا تغییر دهند و در نتیجه کارفرمایتان توزیمکننتده کتالا بایتد کالاهای خود را در پنجره زمانهای مستلف تحویل دهند؛ بنابراین در این مقاله، مسالهی مسیریابی وسایل نقلیته همتراه بتا برای اولین بار مورد مطالعه قرار میگیترد و ستپس یتد متدل برنامتهریزی )TDVRPTW( پنجرهی زمانی وابسته به زمان خطی و ید روش تولید ستون برای حل آن مورد استفاده قرار میگیردر این نسسهای از مسالهی توزیم فرآوردههای نفتی است که در آن، شرایط ترافیکی در بعضی از مواقم دارای ید نقش بسیار مهتم و )PSRPTW( همراه با پنجرههای زمانی عبارت است از یافتن مستیرهای بهینته بترای TDPSRPTW غیر قابل چشم پوشی در مسایل بهینهسازی واقعی استر مساله ید ناوگان محدود و همگن از وسایل نقلیه با ظرفیت وابت که در ید روز کاری برای مسیرهای وابسته به زمان به دست میآیدر باید توجه داشت که در این مساله، هزینه و زمان سفر روی کمان وابسته به زمانی است که کمان ی خواهد شد و تحویل کالا به مشتریان باید در پنجرههای زمانی انجام گرددر هدف در این مساله کمینهکردن تعداد وسایل متورد استتفاده و زمان کلی ی شده توسط ناوگان است به شرط آنکه سرعت توزیم کتالا بتا توجته بته زمانهتای جابجتایی در ابتتدای بهینهسازی، قابل محاسبه باشدر سرانجام روش ارایه شده برای حتل ایتن مستاله روی نمونتههای بتا 15 ایستتگاه در ادبیتات موضوع، به کار برده شدر نتایج نشان دهنده کارایی الگوریتم پیشنهادی استر
پژوهشگران