مشخصات پژوهش

صفحه نخست /یک روش رقابت استعماری و یک ...
عنوان یک روش رقابت استعماری و یک مدل برنامه ریزی صحیح-آمیخته برای مساله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت دار
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تام، مساله مسیریابی وسیله نقلیه. –NP واژه های کلیدی: الگوریتم رقابت استعماری، مسائل
چکیده مساله مسیریابی وسیله نقلیه یکی از مشهورترین مسائل تحقیق در عملیات است که از جایگاه بسیار مهمی در مسائل از گره ای به نام انبار شروع به حرکت Q بهینه سازی ترکیباتی برخوردار است. در این مسئله ناوگانی از وسایل نقلیه با ظرفیت می کنند و بعد از سرویس دهی به مشتریان به آن باز می گردند به شرط آنکه هر کدام از مشتریان را فقط یک بار مورد ملاقات بارگذاری نکنند. هدف کمینه کردن مسیرهای پیموده شده توسط وسایل Q قرار دهند و در هیچ زمانی بیشتر از ظرفیت محدود نقلیه است. این مقاله کاربرد روش رقابت استعماری، را برای حل مساله مسیریابی وسیله نقلیه ارائه می کند. برخلاف روش های دیگر بهینه سازی، این روش از فرآیند اجتماعی-سیاسی جوامع الهام گرفته شده است و از رقابت بین کشورهای استعمارگر و مستعمره برای رسیدن به جواب استفاده می کند. برای آزمایش کارایی الگوریتم، دو دسته مثال استاندارد در نظر گرفته شده و الگوریتم بر روی آن مورد اجرا قرار گرفته است. نتایج محاسباتی روی این مثال ها که دارای اندازه ای از 50 تا 200 می باشند نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی توانسته رقابت خوبی با الگوریتم های مشهور فراابتکاری از نظر کیفیت جواب ها داشته باشد. به علاوه جواب های نزدیک به بهترین جواب های تاکنون بدست آمده برای بیشتر مثال ها بدست آورده شده است.
پژوهشگران