مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر هشت هفته بازی درمانی بر ...
عنوان تاثیر هشت هفته بازی درمانی بر تعادل کودکان10 تا 12 ساله کم توان ذهنی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بازی درمانی، تعادل، کم توان ذهنی
چکیده هدف: در اجتماع ما گروه وسیعی از کودکان و بزرگسالان هستند که به گونه ای خاص از لحاظ جنبه های فکری، جسمی، عاطفی و یا ویژگیهای رفتاری با دیگر همسالان خود تفاوت دارند. یکی از این اقشار آسیب پذیر کودکان کم توان ذهنی می باشند که به علت شرایط ذهنی و روانی ویژه در مقایسه با افراد سالم تحرک کمتری داشته و به همین علت دچار ضعفهای جسمانی- حرکتی می شوند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته برنامه بازی درمانی بر تعادل کودکان کم توان ذهنی بود.. روش بررسی: در این تحقیق نیمه تجربی، تعداد 30 نفر از کودکان کم توان ذهنی به طور تصادفی به دو گروه 15 نفره تجربی (با میانگین سنی2/8±12/06، قد1/33±145 سانتیمتر، وزن 1/38±42/33 کیلوگرم) و کنترل ( با میانگین سنی 2/8±12/26 سال، قد9/8±144سانتیمتر، وزن 1/31±43/66 کیلوگرم) تقسیم شدند. گروه تجربی یک دوره هشت هفته ای (سه جلسه در هفته) بازیهای تعادلی منتخب را انجام دادند، در این مدت، گروه کنترل هیچ گونه تمرین قدرتی و تعادلی را تجربه نکردند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss16 و برای بررسی اختلاف بین دو گروه از t مستقل در سطح0/05 استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تعادل آزمودنیها در گروه تجربی در هر سه شاخص کلی، قدامی- خلفی، داخلی- خارجی در پیش آزمون و پس آزمون در گروه تجربی و نیز در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معناداری داشتند (0/05≥p). نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که برنامه بازی درمانی ارائه شده در این پژوهش می تواند در بهبود تعادل کودکان کم توان ذهنی تاثیر بسزایی داشته باشد.
پژوهشگران