مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر شش هفته تمرینات ثبات ...
عنوان تاثیر شش هفته تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل، درد و عملکرد بیماران زن مبتلا به کمر درد مزمن
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کمردرد مزمن، تمرینات ثبات دهنده مرکزی، درد، ناتوانی عملکردی، تعادل
چکیده زمینه و هدف: کمردرد یکی از شایعترین و پرهزینه ترین مشکلات طبی و علت اصلی غیبت از کار است. پژوهش حاضر با هدف تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل، درد و عملکرد بیماران زن مبتلا به کمردرد مزمن انجام شد. روش کار: این تحقیق نیمه تجربی بوده و جامعه آماری تحقیق بیماران زن مبتلا به کمردرد مزمن که در سال 1394 مراجعه کننده به کلینیک های فیزیوتراپی شهرستان بروجرد بودند. از میان افراد واجد شرایط تعداد 24 زن مبتلا به کمردرد مزمن مربوط به نتایج است به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 12 نفره مداخله و کنترل قرار گرفتند. به منظور اندازه گیری سنجش میزان تعادل ایستا از ارزیابی توسط سیستم نمره دهی خطای تعادل BESS، تعادل پویا با تست وای ، شدت درد به وسیله مقیاس دیداری سنجش درد و میزان ناتوانی عملکردی با پرسشنامه شاخص ناتوانی آسوستری اندازه گیری گردید. ارزیابی و اندازه گیری ها قبل و بعد از مداخله انجام شد. گروه تجربی طی یک دوره شش هفته ای (سه جلسه در هفته) و هر جلسه 45 دقیقه تمرینات ثبات مرکزی را انجام دادند و در این مدت گروه کنترل هیچ گونه تمرینی را تجربه نکردند. به منظور تحلیل داده ها از spss-21 و برای بررسی اختلاف بین دو گروه از آزمون تی مستقل در سطح 0.05 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که تمرینات ثبات مرکزی باعث کاهش میزان درد و ناتوانی عملکردی و همچنین بهبود تعادل ایستا و پویای بیماران مبتلا به کمردرد شد. نتایج خیلی کم است اعداد و ارقام باید داده شود نتیجه گیری: تمرینات ثبات مرکزی به عنوان یک روش پیشنهادی و مکمل در درمان زنان مبتلا به کمردرد مزمن توصیه می شود. با توجه به نتایج بیان شود.
پژوهشگران