مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر ویج های لترال و مدیال ...
عنوان تاثیر ویج های لترال و مدیال برکنترل نوسان پاسچر
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها ویج لترال و مدیال، نوسان، کنترل پاسچر
چکیده حفظ تعادل برای انواع فعالیت های روزمره زندگی از جمله راه رفتن و تحرک لازم است. عملکرد مناسب ناحیه مچ پا و مطرح بودن این ناحیه برای فراهم ساختن حس عمقی مناسب جهت تصحیح پاسچر و بازگرداندن تعادل توسط آن و نواحی بالاتر، نقش این ناحیه را به عنوان ناحیه ای مهم و کلیدی در حفظ تعادل با اهمیت تر می سازد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی چگونگی تغییر در زاویه مفصل مچ پا به وسیله ایستادن بر روی گوه های داخلی و خارجی و چگونگی تاثیر آن ها در حفظ ثبات پاسچرال بود. به این منظور تعداد 20 نفر از دانشجویان زن سالم دانشگاه بوعلی سینا با میانگین سنی47/2 31/24 سال، وزن 94/6 84/56 کیلوگرم، قد34/6 18/162 سانتی متر و شاخص توده بدن 64/2 44/21 کیلوگرم بر متر مربع به عنوان نمونه آماری در دسترس انتخاب شدند. از روش ﺑﺮودی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻒ ﭘﺎی ﮔﻮد و ﺻﺎف از ﻃﺮﻳﻖ اندازه ﮔﻴﺮی اﻓﺖ ﻧﺎوی، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. افرادی که ارتفاع نرمال ناویکولار داشتند انتخاب شدند. از سیستم تعادلی بایودکس جهت اندازه گیری تعادل استفاده شداز روش آماری آنوا با اندازه های تکراری ( Repeated Measures ) جهت تجزیه تحلیل داده ها استفاده شد.یافته های حاصل از تحقیق نشان داد بین میانگین نمرات تعادلی در وضعیت چشم باز ایستاده بر روی پای برتردر حالت های کفی ساده و10 درجه لترال ویج تفاوت معناداری وجود دارد.
پژوهشگران