مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر 8 هفته تمرینات منتخب ...
عنوان تاثیر 8 هفته تمرینات منتخب پیلاتس در آب بر میزان درد و ناتوانی افراد مبتلا به کمر درد مزمن
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها کمر درد مزمن، پیلاتس در آب، درد، ناتوانی
چکیده مقدمه: کمر درد مزمن یکی از چهار بیماری شایع با اثرات اقتصادی_اجتماعی بالا در دنیاست. ورزش یکی از روش های متداول درمانی برای این بیماران است؛ با اینحال، هنوز بهترین روش درمانی برای آن ها مشخص نمی باشد. روش پیلاتس و ورزش در آب در کاهش درد و ناتوانی این بیماران اثر بخش بوده، و هر یک از این روش ها به تنهایی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران بوده است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر تمرینات منتخب پیلاتس در آب در درمان بیماران مبتلا به کمر درد مزمن است. روش شناسی: تعداد 12 دانشجوی دختر مبتلا به کمر درد مزمن که رضایت نامه کتبی شرکت در تحقیق را امضا کردند، به مدت 8 هفته (سه جلسه در هفته) در مطالعه ی حاضر شرکت و تمرینات منتخب را انجام دادند. برای اندازه گیری متغیر درد از مقیاس بصری سنجش درد (VAS) و به منظور ارزیابی میزان ناتوانی افراد از پرسشنامه اسوستری استفاده شد. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح معناداری P< 0.05 انجام گرفت. نتایج: بررسی ها نشان داد که نمره ی شدت درد و ناتوانی قبل از انجام مداخلات 42/52 و 67/50 به 92/34 و 50/31 کاهش یافت (P<0.05). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که پس از 8 هفته انجام تمرینات پیلاتس در آب کاهش معنی داری در شدت درد و میزان ناتوانی حاصل شد.با توجه به نتایج بدست آمده؛ می توان از ترکیب تمرینات پیلاتس به عنوان تمریناتی نوین و کارآمد و محیط آب به عنوان محیطی درمانی با مزایای بسیار، جهت درمان بیماران مبتلا به کمر درد مزمن استفاده کرد.
پژوهشگران