مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر جذب سرمایه نقدی و غیر ...
عنوان تاثیر جذب سرمایه نقدی و غیر نقدی بر روی رشد اقتصادی ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سرمایه گذاری خارجی؛ واردات صنعتی؛ انتقال فناوری؛ امنیت سرمایه گذاری؛ الگوی رشد درونزای رومر
چکیده تلاش برای جذب سرمایه ­های خارجی به خودی خود نشانگر ضعف اقتصادی محسوب نمی­ شود. بلکه راهی برای تحرک بخشیدن به جریان تولید، رشد تجارت بین الملل، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال،افزایش سطح رفاه زندگی در جوامع است. در سند چشم انداز برنامه­ های توسعه ایران، بهره گیرى از روابط سیاسى در جهت افزایش جذب سرمایه‎گذارى خارجى و فناورى پیشرفته، افزایش سهم ایران از تجارت جهانى و رشد پرشتاب اقتصادى مورد نظر، همواره مورد تأکید بوده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه­ گذاری خارجی (شامل سرمایه­ گذاری مستقیم و غیر مستقیم­ خارجی) به عنوان جذب سرمایه نقدی و واردات کالاهای صنعتی (شامل صنایعی با فناوری بالا، متوسط و پایین) به عنوان جذب سرمایه غیرنقدی، بر روی رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی سال­ های 1390-1380 بوده ­است. بدین منظور، از داده های فصلی در قالب مدل خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL)، برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شده ­است. نتایج حکایت از تأثیر مثبت و معنی­دار سرمایه­ گذاری خارجی و تاثیر منفی و معنی­دار واردات کالاهای صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین، اثر سایر متغیرهای مورد استفاده در مدل شامل موجودی سرمایه، اشتغال، هزینه­ های تحقیق و توسعه و صادرات کالاهای صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی­دار بوده­ است.
پژوهشگران