مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر قرص های آهسته رهش روی، ...
عنوان تاثیر قرص های آهسته رهش روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی میش های آبستن و بره های آنها
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها قرص آهسته رهش، میش، بره، شیر
چکیده به منظور مقایسه ی شرایط سنتی موجود و استفاده از قرص آهسته رهش حاوی روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد میش های آبستن و بر ههای آنها، شش هفته قبل از زایمان 105 رأس میش نژاد مهربان به سه گروه 35 رأسی تقسیم شد 1.تیمار شاهد؛ 2. تیمار دریافت کننده تزریق 10 سی سی سلنیوم بعلاوه ویتامین ای3. تیمار دریافت کننده قرص آهسته رهش. جهت بررسی عملکرد بره ها. از اطلاعات حاصل از تمام 35 راس میش در هر گروه استفاده شد، اما جهت بررسی فراسنجه های خون و شیر از هرگروه 6 راس میش و بره آنها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمونه گیری از خون میشها در 10 روز قبل و 45 و 90 روز پس از زایمان و از شیر آنها در روز 45 شیردهی و خونگیری از بره های آنها در 10 ، 45 و 90 روزگی انجام شد. بالاترین وزن تولد و ازشیرگیری و افزایش وزن روزانه مربوط به بر ههای تیمار قرص بود (p<0.05). بر ههای تیمار قرص درصد تلفات و علائم بیماری ماهیچه سفید کمتری داشتند. فعالیت آلکالین فسفاتاز، غلظت روی و ویتامین B12 پلاسمای میشهای دریافت کننده قرص و بره های آنها نسبت به سایر تیمارها بالاتربود (p<0.05 ). غلظت سلنیوم پلاسما و فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز میشهای دریافت کننده قرص و تزریق نسبت به میشهای شاهد در 10 روز قبل از زایمان بالاتر بود اما 45 روز پس از زایمان فقط می شهای دریافت کننده قرص مقادیر بالاتری داشتند( p<0.05 ). فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و غلظت سلنیوم پلاسمای بر ههای تیمار قرص نسبت به سایر تیمارها بالاتر بود. میشهای دریافت کننده قرص غلظت روی، سلنیوم و ویتامین B12 شیر بالاتری نسبت به حیوانات در گروه های دیگر داشتند( p<0.05 ).
پژوهشگران