مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی رابطه بین تحرک درآمدی و ...
عنوان بررسی رابطه بین تحرک درآمدی و نابرابری در ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تحرک درآمدی، نابرابری درآمدی، الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی
چکیده تحرک و نابرابری اگرچه دو مفهوم مرتبط به هم هستند، اما دو مفهوم کاملاً مجزا می باشند. نابرابری، پراکندگی درآمد افراد را در یک نقطه از زمان بررسی می کند، اما تحرک به بررسی چگونگی جابجایی افراد در توزیع درآمد بین دو یا چند نقطه از زمان می پردازد. لذا رفاه افراد در دو جامعه با سطوح نابرابری یکسان اما الگوهای مختلف تحرک، متفاوت خواهد بود. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین تحرک درآمدی و نابرابری در ایران است. در این راستا، با استفاده از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیونی با وقفههای توزیعی و با به کارگیری دادههای سری زمانی طی سالهای (1392-1363) به بررسی موضوع پژوهش پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بلندمدت، تحرک درآمدی اثری منفی و معنی دار بر نابرابری دارد و ضریب جمله تصحیح خطا نشان میدهد که در هر سال حدود 58/0 از عدم تعادل کوتاهمدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.
پژوهشگران