مشخصات پژوهش

صفحه نخست /سازش پذیری برخی از گونه های ...
عنوان سازش پذیری برخی از گونه های قارچ تریکودرما Trichoderma) به آلودگی نفتی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ،Trichoderma آلودگی نفتی، زیست پالایی، قارچ - نفت خام
چکیده امروزه با توجه به افزایش استفاده از نفت و فرآورده های نفتی، آلودگی نفتی از بزرگترین آلودگیهای زیست محیطی است. میکروارگانیسم های موجود در خاک مهم ترین موجوداتی هستند که در نخستین مراحل بروز آلودگی، تحت تأثیر قرار می گیرند و در عین حال می توانند در حذف و تجزیه آن مؤثر باشند. هدف از این پژوهش بررسی اثر حضور آلاینده های نفتی بر رشد می باشد. در این پژوهش ده گونه مختلف از این قارچ انتخاب و برای Trichoderma قارچهای خاکهای زراعی همچون قارچهای با غلظت 1 درصد، نفت خام کشت داده شدند PDA رشد در حضور نفت سازش داده شدند. این قارچها ابتدا در محیطهای کشت 4 و 6 درصد نفت خام انتقال داده شدند تا به تدریج به نفت خام سازش ، و سپس به صورت مرحله ای به محیطهای با غلظت 2 یابند. توان رشد قارچها بر اساس قطر پرگنه در روز یازدهم اندازه گیری و با قطر پرگنه در نمونه های شاهد (بدون نفت) مقایسه شد. نتایج نشان داد همه قارچهای مورد مطالعه، توان رشد در حضور نفت خام را به دست آورده اند، اما میزان آن در مورد تمامی T. koningiopsi و کمترین آن در گونه T. citrinoviride قارچها کمتر از محیط شاهد بود. بیشترین میانگین قطر پرگنه در گونه در محیط کشت آلوده به نفت خام بیش از سایر T. citrinoviride مشاهده شد. این نتایج بیانگر این هستند که توان رشد قارچ قارچهای مورد مطالعه است؛ بنابر این برای زیست پالایی خاکهای آلوده به نفت مناسب تر است.
پژوهشگران