مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر تراکم کاشت بر کیفیت میوه ...
عنوان اثر تراکم کاشت بر کیفیت میوه و غلظت عناصر غذایی برگ سیب رقم ‘گرانی اسمیت’ روی پایه 26M
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها پایه های پاکوتاه کننده؛ تراکم کاشت؛ سیب؛ عناصر معدنی؛ کیفیت میوه
چکیده سیستم کاشت متراکم یکی از روش های مؤثر در جهت افزایش تولید و بهره وری در باغ های میوه می باشد. در پژوهش حاضر، اثر چهار تراکم کاشت (1904، 2666، 3137 و 4800 درخت در هکتار) بر روی رشد شاخه سال جاری، صفات فیزیکوشیمیایی میوه و غلظت عناصر غذایی برگ درختان سیب رقم ‘گرانی اسمیت’ روی پایه رویشی 26M در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار، طی سال­های 90-1389، در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفت. اثر تراکم های مختلف کاشت بر رشد شاخه سال جاری، اندازه میوه، مجموع مواد جامد محلول، میزان ماده خشک، درصد خاکستر میوه و میزان آفتاب سوختگی میوه معنی دار شد، درحالی که کاشت متراکم بر وزن میوه، نسبت طول به قطر، اسید قابل تیتر و سفتی میوه اثر معنی داری نشان نداد. غلظت نیتروژن، مس و آهن برگ به طور معنی داری تحت تأثیر تراکم کاشت قرار گرفت. برگ درختان در تراکم 1904 درخت در هکتار دارای بیشترین میزان نیتروژن (81/1 درصد) و مس (39 میکروگرم بر کیلوگرم) و کمترین میزان آهن (237 میکروگرم بر کیلوگرم) بودند. اگرچه غلظت فسفر، پتاسیم، منیزیم و منگنز موجود در برگ تحت تأثیر تراکم کاشت معنی دار نشد، ولی با افزایش تراکم، غلظت این عناصر در برگ درختان افزایش پیدا کرد. غلظت کلسیم موجود در برگ با افزایش تراکم کاهش یافت. افزایش در غلظت نیتروژن با کاهش رشد شاخه های سال جاری همراه بود، درحالی که افزایش در غلظت آهن با افزایش رشد شاخه سال جاری همراه بود. همچنین، درختان با محصول بیشتر مقادیر نیتروژن بیشتر و آهن کمتری در برگ های خود تجمع دادند. لذا، در شرایط اقلیمی کشور با افزایش تراکم کاشت باغات سیب می توان بدون کاهش شدید کیفیت میوه محصول بیشتری در کوتاه مدت تولید کرد.
پژوهشگران