مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی هیدروژئوشیمیایی و ...
عنوان بررسی هیدروژئوشیمیایی و ارزیابی کیفی آب رودخانه شاوور، شوش، استان خوزستان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها هیدروژئوشیمیایی، زمین شناسی زیست محیطی، رودخانه شاوور
چکیده آب های سطحی معمولاً به دلیل تماس با سازندهای زمین شناسی مختلف، ارتباط با سایر منابع آب سطحی و زیرزمینی از نظر ترکیب شیمیایی بسیار متغییر هستند. خطرات زیادی از نظر آلودگی منابع آبی را تهدید می کند. رودخانه شاوور با طول 90 کیلومتر در شمال غرب استان خوزستان بین دو رودخانه کرخه و دز واقع است. در این پژوهش، شناخت کیفیت آب رودخانه شاوور براساس شاخص های مختلف برای مصارف آشامیدن، کشاورزی و هم چنین اثرات زیست محیطی آن را مد نظر قرار می دهد. در مطالعه توصیفی و موردی انجام پذیرفته، براساس داده های موجود در ایستگاه پل شاوور از دو سال آبی 1392-1390با بهره گیری از روش های گرافیکی از قبیل نمودارهای پایپر، شولر، ویلکاکس و مقایسه با استانداردهای جهانی آنالیز کیفی آب صورت پذیرفت. نتایج نشان داد، طبق دیاگرام ویلکاکس آب این رودخانه در کلاس C3S1قرار گرفته و برای مصرف کشاورزی تقریباً مناسب است. دیاگرام شولر نشان داد که آب این رودخانه از لحاظ همه کاتیون ها و آنیون ها نسبتاً خوب بوده و در محدوده خـوب و قابل شـرب قـرار دارد. هم چنین نمودار پایـپر تیپ کـیفی آب را از نــــوع بی کربناته کلسیم معرفی نمود.
پژوهشگران