مشخصات پژوهش

صفحه نخست /«ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ» ﻧﻈﺮﻳﻪ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ...
عنوان «ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ» ﻧﻈﺮﻳﻪ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘﻤﺎن ای آﻣﺮﻳﻜﺎ از اﺳﻼم و اﻳﺮان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ .ﮔﻔﺘﻤﺎن. آﻣﺮﻳﻜﺎ ا. اﺳﻼم .اﻳﺮان
چکیده ﺳﺎﺧﺖ» روﻳﻜﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از روﻳﻜﺮد ﻫﺎی ﻧﻈﺮﻳﻪ « ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری در ﺣﻮزه رﺳﺎﻧﻪ ای آﻣﺮﻳﻜﺎ دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ «ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ» روﻳﻜﺮد، از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎم» ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﺎی ﻳﺎدآوری « ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای در ﺷﻜﻞ دادن ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ )دﺷﻤﻨﺎن (ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار و «دﻳﮕﺮان» ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ذﻫﻨﻴﺖ و داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﺎ اﻧﮕﺎره ای ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ در ﻗﺒﺎل ﻏﻴﺮ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺧﻮدی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮای ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ، اﻳﺎﻻت دﻫﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﻣﻮج ﺟﺪﻳﺪ اﺳﻼم ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ را ﻛﻪ ﻣﺤﻮرﻳﺖ و ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ آن را ج.ا.ا ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ، ﺑﺎ وﻗﺎﻳﻊ اﻳﺮان ﭘﻴﻮﻧﺪ زده اﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، در ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان، اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﺴﺖ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ اﻳﺮان ﻫﺮاﺳﻲ و اﺳﻼم ﻫﺮاﺳﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺑﻪ از « ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﺳﻮﮔﻴﺮاﻧﻪ » رﻫﮕﺬر ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻳﻜﻲ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻮﺿﻮع اﺳﻼم و ﻫﺮاﺳﻲ و اﻳﺮان ﻫﺮاﺳﻲ ﺑﭙﺮدازد. ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎورﻧﺪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ، ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در از ﭼﻬﺮه اﺳﻼم ﺳﻴﺎﺳﻲ و دارﻧﺪ « ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﺳﻮﮔﻴﺮاﻧﻪ » . ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻛﻠﻴﺪواژه ﻫﺎ: اﺳﻼم اﻳﺮان ﻫﺮاﺳﻲ، ﻛﻠﻴﺸﻪ ﻫﺮاﺳﻲ، ﺳﺎزی، ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻨﻔﻲ،رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ، اﻳﺎﻻت آﻣﺮﻳﻜ
پژوهشگران