مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تولید و بررسی ویژگی های فیلم ...
عنوان تولید و بررسی ویژگی های فیلم های ترکیبی بر پایه موسیلاژ دانه به و ایزوله پروتئین آب پنیر
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها فیلم خوراکی، صمغ دانه به، ایزوله پروتئین آب پنیر، ویژگی های فیزیکی و مکانیکی و ممانعت کنندگی
چکیده در این پژوهش موسیلاژ دانه به به روش بهینه استخراج شد و فیلم های خوراکی ترکیبی از موسیلاژ دانه به و ایزوله پروتئین آب پنیر در نسبت های مختلف 100: 0، 70: 30، 50:50، 70:30 و 100:0 تهیه گردید. در ادامه اثر افزودن نسبت های مختلف موسیلاژ دانه به و ایزوله پروتئین آب پنیر بر ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و ممانعت کنندگی فیلم خوراکی حاصل از آن ها مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی ایزوله پروتئین آب پنیر و موسیلاژ دانه به سازگاری خوبی از لحاظ تشکیل محلول و فیلم نشان دادند.
پژوهشگران