مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پاسخ های فیزیولوژیک و ...
عنوان پاسخ های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L) به تیمار با نانو ذرات اکسید آلومینیوم
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اکسید آلومینیوم، پاسخهای بیوشیمیایی، پاسخهای فیزیولوژیک، لوبیا، نانو ذرات
چکیده هدف: هدف از این پژوهش اثرات نانو ذرات اکسید آلومینیوم بر روی جوانهزنی، رشد ریشه، مقدار رنگیزههای فتوسنتزی، محتوای پروتئین میباشد. (Phaseolus vulgaris) کل، فعالیت برخی آنزیمهای آنتیاکسیدانتی و محتوای کربوهیدرات گیاه لوبیا مواد و روشها: آزمایش در شرایط کشت گلخانه، بهصورت کاملا تصادفی با 4 تکرار طراحی شد. گیاهان در معرض غلظت های مختلف 0/5 و 1 ) گرم بر لیتر نانو اکسید آلومنیوم قرارگرفتند و ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان تحت تیمار با گیاهان ،0/01) شاهد مقایسه شد . و کل، b نتایج: بر اساس نتایج بهدست آمده تیمار با نانو اکسید آلومینیوم اثر مثبتی بر درصد جوانهزنی، طول ریشه، محتوای کلروفیل محتوای پروتئین کل و فعالیت آنزیم کاتالاز در نمونههای تحت ،a محتوای قندهای محلول و نامحلول داشت. کاهش در محتوای کلروفیل تیمارها در مقایسه با شاهد مشاهده شد. اثر نانو اکسید آلومینیوم بر سرعت جوانهزنی بذر و فعالیت آنزیم پراکسیداز معنیدار نبود. نتیجهگیری: بر اساس نتایج بررسی حاضر تیمار با نانو ذرات اکسید آلومینیوم بر بیشتر ویژگیهای تکوینی و فیزیولوژیک در لوبیا اثر مثبت را نشان داد که بیانگر فقدان اثر مسمومیت نانو ذره مورد مطالعه در غلظتهای بهکار رفته است. در مورد برخی از ویژگیها (محتوای محتوای پروتئین کل و فعالیت آنزیم کاتالاز) اثر کاهشی مشاهده شد که میتواند مربوط به مکانیسمهای مقاومت در گیاه مورد ،a کلروفیل مطالعه باشد.
پژوهشگران