مشخصات پژوهش

صفحه نخست /شناسایی نشانگرهای SNP مشترک ...
عنوان شناسایی نشانگرهای SNP مشترک مؤثر بر صفات وزن بدن و برخی قطعات لاشه در بلدرچین ژاپنی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها وزن سینه، وزن لاشه، همبستگی فنوتیپی، مدل تک نشانگری
چکیده هدف از این مطالعه بررسی نشانگرهای چند شکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) مشترک مؤثر بر صفات وزن بدن در دو و چهار هفتگی، وزن سینه و لاشه (کشتار شده در چهار هفتگی) بود. بدین منظور از داده های فنوتیپی 105 قطعه بلدرچین و 12798 نشانگر SNP استفاده شد. همبستگی فنوتیپی بین صفات مورد نظر با استفاده از مدل چهار صفتی برآورد شد به گونه ای که اثرات جنس و هچ به عنوان اثرات ثابت در نظر گرفته شدند. همچنین روش تابعیت تک نشانگری برای برآورد اثر هر نشانگر برای صفات مورد نظر به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که اثر جنس و هچ بر چهار صفت مورد مطالعه معنی دار بود (p < 0.0001). بیشترین همبستگی بین وزن چهار هفتگی و وزن لاشه برآورد گردید (96/0). تعداد SNPهای مشترک موثر بر چهار صفت مذکور 3 و 36 عدد به ترتیب در سطوح معنی داری 1 و 5 درصد به دست آمدند. با توجه به همبستگی بالای بین صفات مورد بررسی، احتمالاً SNPهای مؤثر مشترک در بین چهار صفت بر روی ژن های کنترل کننده این صفات و یا در نزدیکی آن ها قرار گرفته اند.
پژوهشگران