مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی سطح و میزان مشارکت ...
عنوان بررسی سطح و میزان مشارکت روستاییان در طرح هادی روستایی در شهرستان همدان ( مطالعه موردی: روستای سنگستان)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مشارکت، توسعه روستایی، تیپ شناسی مشارکت، طرح هادی روستائی، همدان(شهرستان)، سنگستان(روستا)
چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مشارکت مردم روستایی در طرح هادی روستایی در شهرستان همدان به شیوه تحقیقات پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را مردان روستایی روستای سنگستان تشکیل دادند که تعداد 150 نفر با استفاده از فرمول کوکران به-عنوان حجم نمونه و به شیوه نمونه گیری تصادفی نظام مند انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. علاوه بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و مشاهدات منظم، پرسشنامه مهم ترین ابزار جمع آوری اطلاعات بود. یافته های تحقیق نشان داد که رابطه معنی داری بین متغیرهای سطح سواد، منبع درآمد خانوار، تمایل به ماندگاری در روستا، انگیزه برای مشارکت در طرح هادی روستایی با سطح و میزان مشارکت وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مشخص نمود که متغیرهای انگیزه به مشارکت در طرح هادی، منبع درآمد خانوار و تمایل به ماندگاری در روستا تاثیر معنی داری بر میزان مشارکت آن ها در مراحل مختلف طرح هادی روستایی داشته اند. 3 متغیر مذکور در مجموع، 9/86 درصد از تغییرات میزان مشارکت روستاییان در طرح هادی روستایی را پیش بینی نمودند. در ارتباط با سطح مشارکت در طرح، مشارکت مردم عمدتا" از نوع مشورتی و اطلاع دهی و انگیزه و مشوق های مادی است. به طور کلی سطح مشارکت روستاییان در حد متوسط ارزیابی گردید.
پژوهشگران