مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر تصوّف بر شاعران بزرگ ...
عنوان تأثیر تصوّف بر شاعران بزرگ آمریکا
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تصوّف، شاعران بزرگ آمریکا، امین رضوی
چکیده کتاب «تأثیر تصوّف بر شاعران بزرگ آمریکا» (2014) به کوشش مهدی امین رضوی اثری است که در سال 2014 در آمریکا توسط انتشارات سانی چاپ و منتشر شده است. این کتاب شامل پیشگفتاری مختصر به قلم یاکوب نیدلمن و مقدّمه ای از ویراستار کتاب و چهار فصل اصلی است. بخش اوّل دربارۀ نویسندگان رمانتیک انگلیسی است که در حکم پیشینه ای برای آشنائی ادبای بزرگ آمریکائی به تصوّف است. بخش دوّم دربارۀ بررسی ابعاد مختلف رابطۀ رالف والدو امرسن و تصوّف است. بخش سوّم به بررسی آثار صوفیانۀ والت ویتمن و تأثیرپذیری او از تصوّف ایرانی می پردازد. بخش آخر تأثیرات تصوّف ایرانی بر تعالی گرایان آمریکائی را برمی رسد.
پژوهشگران