مشخصات پژوهش

صفحه نخست /موانع مشارکت بهره برداران ...
عنوان موانع مشارکت بهره برداران محلی در طرح های حفاظت از جنگل در شهرستان گیلان غرب
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها حفاظت جنگل، منابع طبیعی، فرهنگی و اجتماعی، مشارکت
چکیده هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تحلیل موانع مشارکت بهره برداران محلی در طرح های حفاظت از جنگل ها و مراتع شهرستان گیلان غرب است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است که به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 240 نفر از خانوارهای بهره بردار جنگل شهرستان گیلان غرب در روستاهای کلاه دراز علیا، وسطی و سفلی بودند که از این تعداد بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی- مورگان تعداد 144 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به شیوه تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. وضعیت پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد که مقدار آن برای بخش های مختلف پرسشنامه به طور میانگین در حد مناسب و قابل قبول به دست آمد (737/0=α) روایی پرسشنامه نیز با بهره گیری از نظرات تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه در رشته توسعه روستایی و کارشناسان منابع طبیعی شهرستان گیلان غرب مورد بررسی و تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. در این تحقیق چهار مانع اثرگذار در فرایند مشارکت بهره برداران محلی در طرح های حفاظت از جنگل شناسایی شد. بر اساس نتایج، موانعی نظیر شرایط فرهنگی- اجتماعی، وضعیت اقتصادی، عوامل سازمانی و ویژگی های آموزشی بر فرایند مشارکت مردم محلی در طرح های حفاظت جنگل ها موثر شناخته شدند. همچنین مشخص شد که موانع فرهنگی- اجتماعی دارای بیشترین میزان تاثیر بر عدم مشارکت مردم محلی در طرح های حفاظت از جنگل ها می باشد.
پژوهشگران