مشخصات پژوهش

صفحه نخست /چالش ها و راه کارهای ارتباط ...
عنوان چالش ها و راه کارهای ارتباط موثر و پایدار مراکز علمی- کاربردی با بخش صنعت: مورد مطالعه: مراکز آموزش عالی علمی- کاربردی فنی و حرفه ای مهارت
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آموزش فنی و حرفه ای، دانشگاه، صنعت، مهارت، مرکز آموزش علمی کاربردی
چکیده ارتباط ضعیف دانشگاهها و بخش صنعت همواره یکی از مباحث چالش برانگیز بوده است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی چالشها و راهکارهای ارتباط مؤثر و پایدار مراکز علمی- کاربردی با بخش صنعت است. در این پژوهش از روش دلفی استفاده شده است. پانل متخصصین شامل رؤسای مراکز علمی- کاربردی فنی و حرفه ای و مدیران ستادی مؤسسۀ آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت بودند. این تحقیق در سه مرحله انجام شد که 47 چالش و 30 راهکار در مرحلۀ نخست از سوی افراد مشخص شد. در مرحلۀ دوم، چالشها و راهکارها به صورت طیف لیکرت پنج گزینهای درآمده و در قالب پرسشنامه به جامعۀ پژوهش بازگردانده شد. در نهایت، گویه هایی که کمتر از 80 درصد نسبت به آنها توافق جامع وجود داشت، حذف شد. گویههای باقیمانده در طبقات مختلف دسته بندی شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که اکثر چالشها در حوزۀ ساختاری قرار دارند و اکثر راهکارهای ارائه شده نیز در راستای تأمین و توسعۀ زیرساختها بودند. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهای کاربردی ارائه شد.
پژوهشگران