مشخصات پژوهش

صفحه نخست /موانع مشارکت روستائیان در طرح ...
عنوان موانع مشارکت روستائیان در طرح های هادی روستایی شهرستان همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها توسعه ­روستایی، مشارکت، موانع مشارکت، طرح هادی
چکیده پژوهش­ حاضر با هدف­ شناسایی مهم ترین موانع مشارکت مردم در طرح­ هادی­ روستایی در شهرستان همدان به­ ­شیوه تحقیقات پیمایشی انجام شده است. جامعه­ آماری تحقیق را روستائیان ساکن در روستاهای بخش مرکزی شهرستان همدان که در آن ها طرح هادی به مرحله اجرا در آمده است،­ تشکیل دادند. از بین آن ها تعداد 120­ نفر­ با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم ­نمونه و به­ شیوه انتساب متناسب، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه مهم ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر بود که روایی آن توسط متخصصان فن مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی پایایی پرسشنامه نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که رقم 85/0 به­دست آمد. با بهره­گیری از تکنیک­ تحلیل­عاملی، موانع مشارکت مردم در طرح هادی­ روستایی در شهرستان همدان در چهار گروه دسته­بندی شد. «نادیده گرفتن توانمندی­های مردم» اولین عامل با بیشترین تاثیر بود که در حدود 16 درصد از واریانس تغییرات موانع مشارکت مردم را تبیین می نماید. «ضعف­ آگاهی، توانایی و انگیزه مردم»، «ضعف عملکرد نهادهای مجری طرح» و «نارضایتی مردم از طرح­هادی» دیگر عواملی بودند که بر مبنای نظرات روستائیان، به عنوان بازدارنده های مشارکت مردم در فرایند اجرای طرح­های هادی­روستایی عمل می­نمایند. در مجموع عوامل مذکور 3/42 درصد از تغییرات واریانس متغیرهای مربوط به موانع مشارکت مردم در طرح­های هادی­ روستایی را تبیین می­نمایند. در این مقاله بر مبنای نتایج به دست آمده، توصیه­هایی برای تقویت زمینه­های مشارکت مردم در طرح­های هادی ارائه شده است.
پژوهشگران