مشخصات پژوهش

صفحه نخست /شناسایی و تبیین موانع اثرگذار ...
عنوان شناسایی و تبیین موانع اثرگذار بر توسعه نظام نوآوری فناورانه کشاورزی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها توسعه نظام نوآوری، موانع، نوآوری فناورانه، روش آمیخته
چکیده هدف تحقیق حاضر، شناسایی و تبیین موانع اثرگذار بر توسعه نظام نوآوری فناورانه کشاورزی است. پارادایم این تحقیق از نوع اکتشافی با رویکرد دو فازی اتصال داده­ های کیفی به کمی است. جامعه آماری بخش کیفی مشتمل بر اعضای اصلی کمیته­ های فناوریی‏‏ های نانو و بیو وزارت جهاد کشاورزی (35 نفر) بوده ‏اند. که با استفاده از تکنیک نمونه ­گیر هدفمند، از 14 نفر مصاحبه به عمل آمد. جامعه آماری بخش کمی، مشتمل بر اعضا کمیته ­های تحقیقاتی فناوری های نانو و بیو وزارت جهاد کشاورزی (117نفر) بود که همه آن ها مورد سرشماری قرار گرفتند. روایی و پایایی بخش کیفی تحقیق با استفاده از تکنیک سه بعدی نگری و در بخش کمی، با استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان موضوعی، آزمون آلفای کرونباخ و شاخص های نیکویی برازش حاصل شد. پس از استخراج متغیرها (گویه ­ها) و مشخص­ کردن فراوانی آن ها از طریق فرآیند کدگذاری باز مصاحبه ­ها با استفاده از نرم افزارATLAS.ti5.2، درنهایت در بخش کمی تحقیق با استفاده از نرم­افزارهای SPSS و LISREL، نسبت به تلخیص، اندازه­ گیری و تایید میزان تبیین واریانس کل از سوی عوامل شناسایی­ شده اقدام گردید. نتایج نشان داد که 94/84 درصد از واریانس کل موانع اثرگذار بر توسعه نظام نوآوری فناورانه کشاورزی، توسط موانع هفت گانه قابل تبیین، است.
پژوهشگران