مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مستندسازی تجربیات مدیریتی ...
عنوان مستندسازی تجربیات مدیریتی تعاونی های تولیدی موفق استان همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مستندسازی، تعاونی های تولیدی، تجربیات مدیریتی، تعاونی های موفق
چکیده هدف اصلی این تحقیق، مستندسازی تجربیات مدیریتی تعاونی­های تولیدی موفق در استان همدان بود. این تحقیق از نوع کاربردی و به صورت کیفی و با استفاده از رویکرد مستندسازی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را مدیران عامل تعاونی­های تولیدی موفق در استان همدان (N= 20) تشکیل دادند که با استفاده از سرشماری انتخاب شدند. برای جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش مشاهده، مصاحبه نیمه­ساختارمند و بررسی اسناد و مدارک و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش کدگذاری و طبقه­بندی استفاده شد. یافته­ها نشان داد که تجربیات مدیریتی تعاونی­های تولیدی موفق استان همدان در 14 طبقه کلی قرار گرفتند که عبارت اند از: مدیریت استراتژیک، توسعه منابع انسانی، تعاملات برون­سازمانی، تلفیق علم و تجربه، هیئت مدیره توانمند، مدیریت ارتباط با مشتری، کیفیت­مداری، نوآوری، توسعه شرکت، تخصصی بودن شرکت، تدارک زیرساخت­ها، مقابله با دلال­ها، نظم و انضباط در محیط کار و صبر و پشتکار. در نهایت، مدل­سازی تجربیات مدیریتی تعاونی­های تولیدی موفق صورت گرفت.
پژوهشگران