مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی قابلیت های کارآفرینی ...
عنوان بررسی قابلیت های کارآفرینی جوانان روستایی شهرستان گیلان غرب
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کارآفرینی، قابلیت کارآفرینی، جوانان روستایی
چکیده این مطالعه باهدف بررسی قابلیت­های کارآفرینی جوانان روستایی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 1453 نفر از جوانان روستایی ساکن در چهار روستای شهرستان گیلان غرب (میرزا آباد، کلاه دراز سفلا، علیا و وسطی) در استان کرمانشاه بود که از این تعداد 160 نفر با استفاده از نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه استاندارد شده قابلیت کارآفرینی در طیف لیکرت پنج سطحی با ضریب آلفای کرونباخ 9/0 استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده­ها از میانگین و انحراف معیار و آزمون آماری t دو گروه مستقل دختر و پسر روستایی استفاده شد. به طورکلی نتایج نشان داد که قابلیت کارآفرینی جوانان روستایی در سطح بسیار ضعیفی است. همچنین نتایج نشان داد که بعد چالش طلبی آن ها بالاتر از نمره معیار است. علاوه بر این سایر یافته­های به دست آمده از آزمون t میان دو گروه دختر و پسر روستایی نشان داد که تنها در بعد عمل گرایی تفاوت معنی­داری وجود دارد.
پژوهشگران