مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثرات ضدمیکروبی آب انار با ...
عنوان اثرات ضدمیکروبی آب انار با کیتوزان حاوی اسانس آویشن شیرازی بر گوشت مرغ منجمد
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آب انار، اثرات ضدمیکروبی، شرایط انجماد
چکیده امروزه بسیاری از مصرف کننده ها، به دلیل اثرات جانبی نگهدارنده های شیمیایی نظیر سرطانزایی و ناقص الخلقه زایی متقاضی استفاده از جایگزین های طبیعی آن ها می باشند. این مطالعه به منظورمعرفی یک محصول جدید که حاصل غوطه وری گوشت سینه مرغ در آب انار و کیتوزان حاوی اسانس آویشن شیرازی بود، انجام شد. تیمارهای بررسی حاضر شامل: کنترل، گروه حاوی آب انار، گروه حاوی کیتوزان، گروه حاوی آب انار و کیتوزان، گروه حاوی آب انار و کیتوزان غنی شده با اسانس 1% ، گروه حاوی آب انار و کیتوزان غنی شده با اسانس 2% بودند. نمونه ها در دمایC° 1 ± 18- به مدت 6 ماه نگهداری و در ماه های 0، 2، 4 و 6 از لحاظ میکروبی بررسی شدند. تمامی تیمارها تا ماه دوم به طور معنی داری (05/0P < ) جمعیت باکتری های مزوفیل هوازی، گونه های سودوموناس، باکتری های اسیدلاکتیک (LAB)، انتروباکتریاسه، باکتری های سایکروتروف و کپک-مخمر را در مقایسه با گروه کنترل کاهش دادند. هم چنین پوشش دهی توسط کیتوزان غنی شده باZEO به طور معنی-داری (05/0P < ) این اثرات را بهبود بخشید. همچنین نتایج ثابت کرد که نگهداری در شرایط انجماد، از ماه چهارم به بعد منجر به نابودی و زوال ترکیبات بیواکتیو آب انار و از دست رفتن خواص ضدمیکروبی آن گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که شرایط انجماد ( °C 1 ± 18- ) خواص ضدمیکروبی آب انار را از بین می برد.
پژوهشگران