مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ زﺑﺎﻟﻪ ...
عنوان ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﺮ ﺟﺰء ﺑﻨﺪی ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺳﻪ ﮐﻼس ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺧﺎک
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﺎک، روی، ﺳﺮب، ﻣﺲ، ﮐﺎدﻣﯿﻮم، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎک
چکیده روش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣـﯽ رود اﻟﺒﺘـﻪ اﯾـﻦ ﮐﻮدﻫـﺎ ﺣـﺎوی ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎک ﻓﻠﺰﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، از ﺳﻪ ﮐﻼس ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺧﺎک ﺷﺎﻣﻞ رﺳﯽ، ﻟﻮﻣﯽ و ﻟﻮم ﺷﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ اﯾﻦ ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ و آزﻣﺎﯾﺶ در ﻗﺎﻟـﺐ ﻃـﺮح 120 و 80 ،40 ،20 ،0 : ﺧﺎکﻫﺎ را ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺢ ﺗﯿﻤﺎر ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺳﻪ ﺗﮑﺮار اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﻠﺰﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ )روی، ﻣـﺲ، ً ﻧﯿﮑﻞ، ﮐﺎدﻣﯿﻮم، ﺳﺮب و ﻣﻨﮕﻨﺰ (در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻠﺰﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل، آﻟﯽ، ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﯽ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺧﺎک ﺷﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﺑﺎﻓﺖ رﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دو ﺑﺎﻓـﺖ EC ،pH ﻣﺼﺮف ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ در ﺧﺎک ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه، ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﯽ، آﻟﯽ و ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪازه ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ .ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﻮد و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ روی در ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻮم ﺷـﻨﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎی ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ، ﺿﻤﻦ اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮی ﻣﺤﺘـﻮای ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ، ﭘﺎﯾﺶ ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ .
پژوهشگران