مشخصات پژوهش

صفحه نخست /آنالیز ژنتیکی صفات تولید شیر ...
عنوان آنالیز ژنتیکی صفات تولید شیر در زایش نخست گاوهای شیری استان همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها گاوهای هلشتاین، استان همدان، اجزای )کو(واریانس، صفات تولید شیر
چکیده زمینه مطالعاتی: برآورد اجزای واریانس برای طرح ریزی دقیق برنامههای اصلاح نژادی ضروری است. هدف: پژوهش حاضر برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی زایش نخست در گاوهای هلشتاین استان همدان انجام شد. روشکار: از رکوردهای زایش نخست 4027 گاو شیرده از 148 گله که توسط سازمان جهاد کشاورزی استان همدان جمع آوری شده بود، استفاده شد. اجزای )کو(واریانس صفات تولید شیر با تجزیههای دو صفتی مدلهای مختلط دامی و با الگوریتم میانگین اطلاعات بیشترین درستنمائی محدود شده (AI-REML) برآورد شدند. در این مدلها اثرات ثابت شامل گله سال فصل زایش و درصد هلشتاین )برای همه صفات( و سن زایش )برای صفات تولید شیر، تولید شیر – – تصحیح شده براساس چربی و تولید چربی 305 روز( بودند. اثر ژنتیکی افزایشی دام بهعنوان اثر تصادفی در مدل درنظر گرفته شد. نتایج: وراثتپذیری صفات تولید شیر، تولید شیر تصحیح شده براساس چربی، درصد چربی، درصد پروتئین، تولید چربی و تولید پروتئین 305 روز شیردهی در زایش نخست، به ترتیب 16 / 0 ، 17 / 0 ، 25 / 0 ، 18 / 0 ، 20 / 0 و 14 / 0 و روندهای ژنتیکی آنها بهترتیب، 510 / 2 و 010 / 2 کیلوگرم در سال، 001 / 0 و - 000 / 0 درصد در سال و - 068 / 0 و 022 / 0 کیلوگرم در سال برآورد شدند. مقادیر برآورد شده همبستگی ژنتیکی تولید شیر با صفات شیر تصحیح شده براساس چربی، درصد چربی، درصد پروتئین، تولید چربی و تولید پروتئین به ترتیب، 86 / 0 ، 27 / 0 - ، 25 / 0 - ، 60 / 0 و 90 / 0 بودند. همبستگی ژنتیکی تولید شیر تصحیح شده با صفات درصد چربی، درصد پروتئین، تولید چربی و تولید پروتئین به ترتیب 25 / 0 ، 25 / ، 94 / 0 و 94 / 0 برآورد شدند. نتیجهگیری نهایی: با توجه به وراثتپذیری بالاتر تولید شیر تصحیح برای چربی نسبت به تولید شیر و همچنین همبستگیهای ژنتیکی بالا و مثبت آن با ترکیبات شیر، بهنظر میرسد که انتخاب بر اساس تولید شیر تصحیح شده برای چربی بهتر از تولید شیر باشد.
پژوهشگران