مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی رابطه بین ویژگیهای ...
عنوان بررسی رابطه بین ویژگیهای مؤسسه حسابرسی و شرکاء حسابرسی با کیفیت حسابرسی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ویژگیهای مؤسسه حسابرسی، تجربه شرکاء حسابرسی، اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت حسابرسی
چکیده حسابرسی با کیفیت بالا، اعتبار اطلاعات حسابداری تهیه شده توسط شرکتها را بهبود می بخشد و به استفاده کنندگان به خصوص سرمایه گذاران فرصت می دهد با اعتماد بیشتری وضعیت مالی و نتایج عملکرد شرکت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند .به همین دلیل کیفیت حسابرسی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این پژوهش شناسایی رابطه بین ویژگی های مؤسسه حسابرسی و شرکاء حسابرسی با کیفیت حسابرسی است. برای آزمون فرضیه های تحقیق اطلاعات مربوط به 141 شرکت بین سالهای 1386 تا 1392 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که بین تخصص مؤسسه حسابرسی و تجربه شرکاء با کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، همچنین بین اندازه مؤسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. در این پژوهش رابطه معناداری بین سابقه مؤسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی یافت نشد.
پژوهشگران