مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر فاضلاب شهری و کمپوست ...
عنوان اثر فاضلاب شهری و کمپوست زباله شهری بر برخی خصوصیات خاک و زهآب حاصل از آن در شرایط کشت گلخانهای ریحان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها گیاه پالایی، لایسیمتر، هدایت الکتریکی، عناصر سنگین
چکیده از نگرانی های عمده کاربرد فاضلاب و کمپوست در اراضی کشاورزی، شور شدن اراضی و همچنین جذب عناصر سنگین توسط گیاه است. به منظور بررسی اثر فاضلاب و کمپوست بر عملکرد و تجمع عناصر سرب و نیکل در گیاه ریحان و همچنین میزان هدایت الکتریکی و پ هاش در نیمرخ و زه آب حاصله از ستون خاک، تحقیق حاضر، به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی، با سه تکرار، در 48 عدد لایسیمتر انجام شد. فاکتورها شامل چهار نوع آب آبیاری: فاضلاب خام (1W)، پساب تصفیه شده (2W) ترکیب 50 درصد فاضلاب خام و آب معمولی (3W) و آب معمولی (4W)، چهار سطح کمپوست: 0 (1C)، 40 (2C)، 80 (3C) و 120 تن در هکتار ( (4C) بودند. در مجموع در طول فصل کشت، تعداد 11 دوره آبیاری اعمال و گیاه ریحان در سه مرحله برداشت و در پایان برداشت سوم گیاه نیز از اعماق 10، 20، 40، 65، 85 و 105 سانتیمتری خاک درون لایسیمترها، نمونه های خاک برداشت گردید. نتایج نشان داد که کاربرد فاضلاب و کمپوست در مقایسه با شاهد میانگین وزن های تر و خشک، میانگین عناصر سرب و نیکل موجود در شاخساره گیاه ریحان و هدایت الکتریکی خاک را به طور معنی داری (05/0> p)، متناسب با نوع آب آبیاری و سطح کمپوست افزایش داد. اما با کاربرد فاضلاب و کمپوست از میزان پ هاش زه آب به طور معنی داری (05/0> p)کاسته گردید. با تداوم چین، بر میزان عناصر سرب و نیکل شاخساره ریحان افزوده و با افزایش عمق از میزان هدایت الکتریک خاک کاسته گردید. دامنه تعییرات عناصر سرب و نیکل شاخساره ریحان به ترتیب بین 36/0-09/0 و 44/0-12/0 میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک، تغییرات هدایت الکتریکی خاک 5/2 -72/0 دسی زیمنس بر متر و و تغییرات پ هاش زه آب بین 80/7 -50/7 در نوسان بود.
پژوهشگران