مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش عوامل کالبدی در اجتماع ...
عنوان نقش عوامل کالبدی در اجتماع پذیری سکونتگاههای غیر رسمی (نمونه موردی: محله های حصار امام خمینی و دیزج همدان)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها واژه های کلیدی: اجتماع پذیری؛ سکونتگاههای غیر رسمی؛ عوامل کالبدی؛ حصار؛ دیزج
چکیده امروزه در سکونتگاههای غیر رسمی شاهد هستیم که سردرگمی اجتماعی و کم بودن تعاملات اجتماعی از ویژگیهای عمده شخصیتی ساکنان آنها است. در پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه سکونتگاههای غیر رسمی دیده شده ولی به عوامل کالبدی رونق دهنده تعاملات اجتماعی در این محلهها توجه چندانی نشده است. از این رو پاسخ به این پرسش که ساماندهی کالبد فضاهای عمومی چه تاثیری در حضورپذیری افراد و ارتقای تعاملات اجتماعی دارد ضروری است، تا بتوان از این طریق مانع از نقل مکان آنان به محلههای دیگر شهر برای گذران اوقات فراغت شد. این نوشتار با مقایسه دو سکونتگاه غیر رسمی شهر همدان یعنی محله حصار امام خمینی و دیزج به کنکاش در مورد پاسخ این سوال میپردازد؛ چنین به نظر میرسد که روحیه اجتماع پذیری در بین ساکنان سکونتگاههای غیر رسمی با عوامل کالبدی شکل دهنده آن محیط رابطه معنی داری دارد.روش مطالعه روش توصیفی-تحلیلی و ابزار پژوهش مطالعات میدانی و نرم تحلیل و با آزمون تی دو نمونه ای مستقل و رگرسیون spss بوده است، دادههای گردآوری شده در نزم افزار spss افزار خطی ساده سنجیده شده است,در ادامه رابطه بین هریک از مفاهیم و متغیرهای کالبدی موثر بر اجتماع پذیری فضا با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است که خود بیانگر بستری مطلوب جهت بهبود مولفههای کالبدی تسهیل گر اجتماع پذیری است.نتایج نشان میدهد که محله حصار از وضعیت کالبدی مطلوب تری نسبت به محله دیزج برخوردار است که به نظر میرسد این عامل یکی از دلایل اجتماع پذیرتر بودن این محله نسبت به محله دیزج است؛ و فاکتورهای کالبدی شامل: وجود عناصر مکث و توقف، تابلوهای آگاهی دهنده هنری، معماری و تبلیغاتی در بین سایر عوامل کالبدی بیشترین نقش را در اجتماع پذیری فضا از نظر ادراکات ذهنی مردم دارند.
پژوهشگران