مشخصات پژوهش

صفحه نخست /یک ترکیب الگوریتم مورچگان و ...
عنوان یک ترکیب الگوریتم مورچگان و شبیه سازی آنیلی برای حل مساله چندین فروشنده دوره گرد
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مساله چندین فروشنده دوره گرد، مسائل بهینه سازی ترکیباتی، الگوریتم نمونه مورچگان، الگوریتم شبیه سازی آنیلی.
چکیده مقدمه: مساله چندین فروشنده دوره گرد یکی از مهم ترین مسائل بهینه سازی ترکیباتی است که امروزه به علت کاربردهای واقعی که در مسائل صنعتی و خدماتی دارد بسیار مورد توجه قرار می گیرد. هدف: هدف اصلی این مقاله ارئه یک الگوریتم ترکیبی دوفازی برای حل این مساله است که در آن مساله بصورت یافتن چندین تور از انبار کالا به سایر مشتری ها تعریف می شود. در مرحله اول، الگوریتم فراابتکاری نمونه مورچگان برای حل مساله چندین فروشنده دوره گرد مورد استفاده قرار می گیرد و در مرحله دوم روش شبیه سازی آنیلی برای بهبود جواب ها بکار گرفته می شود. این روند سبب جلوگیری از همگرایی زودرس الگوریتم و ایجاد جواب های بهتر می شود. روش بررسی: روش پیشنهادی روی 27 مثال استاندارد مورد آزمایش واقع شد. نتایج: نتایج نشان می دهد که در بیشتر مثال ها بهترین جواب تاکنون بدست آمده یافت شد و الگوریتم دارای رقابت خوبی با سایر روش های فراابتکاری است. نتیجه گیری: این مقاله نشان دهنده کارایی الگوریتم پیشنهادی برای این مسئله است.
پژوهشگران