مشخصات پژوهش

صفحه نخست /جلوگیری از همگرایی زودرس با ...
عنوان جلوگیری از همگرایی زودرس با استفاده از ترکیب الگوریتم های فراابتکاری برای حل مسئله فروشنده دوره گرد
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها الگوریتم نمونه مورچگان، الگوریتم ژنتیک، مسئله فروشنده دوره گرد، همگرایی زودرس
چکیده مقدمه: مسئله فروشنده دوره گرد (TSP) یکی از این مهم ترین مسائل-NPسخت می باشد که سال ها مورد توجه محققین قرار گرفته شده است. برای حل این مسئله به طور کلی روش های دقیق و ابتکاری پیشنهاد می گردد. در دسته اول جواب دقیق مسئله در یک زمان بسیار زیاد بدست می آید، در حالی که در دسته دوم با صرف نظر کردن از بدست آوردن جواب بهینه در بیشتر مواقع، یک جواب نزدیک به بهینه مسئله در یک زمان قابل قبول بدست می آید. هدف: در این مقاله هدف یافتن الگوریتمی فراابتکاری است که یک جواب باکیفیت را در یک زمان قابل قبول بدست می آورد. بدین علت ترکیبی از الگوریتم های نمونه مورچگان و ژنتیک برای حل مسئله پیشنهاد می شود که از همگرایی زودرس الگوریتم جلوگیری کرده و تا حد امکان از بهینه های محلی فرار می کند. روش بررسی: روش پیشنهادی روی 18 مثال استاندارد مورد آزمایش واقع شد. نتایج: نتایج نشان می دهد که در 13 مثال بهترین جواب تاکنون بدست آمده یافت شد و الگوریتم دارای رقابت خوبی با سایر روش های فراابتکاری است. نتیجه گیری: این مقاله نشان دهنده کارایی الگوریتم پیشنهادی برای این مسئله است.
پژوهشگران