مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر سطوح مختلف کنجاله ...
عنوان اثر سطوح مختلف کنجاله آفتابگردان و آنزیم پروتئاز بر صفات عملکردی و ریخت شناسی روده باریک در مرغ های تخم گذار
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کنجاله آفتابگردان، آنزیم، عملکرد، ریخت شناسی روده باریک، مرغ تخمگذار
چکیده این آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح کنجاله آفتابگردان و آنزیم پروتئاز بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و ریخت شناسی روده باریک در مرغ های تخم گذار از سن 78 تا 86 هفتگی انجام شد. مجموعا 120 قطعه مرغ تخمگذار سویه بونزوایت در 6 تیمار و هر تیمار شامل 5 تکرار و 4 قطعه مرغ در هر تکرار بصورت آزمایش فاکتوریل 2*3 در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل 3 سطح کنجاله و 2 سطح آنزیم می باشد. نتایج نشان داد که تخم گذاری در سطح دوم کنجاله نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت . آنزیم، موجب افزایش معنی دار خوراک مصرفی گردید. خوراک مصرفی در تیمار 13/56 درصد کنجاله با آنزیم، نسبت به سطوح صفر و 13/56 درصد کنجاله بدون آنزیم و 6/78 درصد کنجاله با آنزیم افزایش یافت. آنزیم صفات تخم مرغ از جمله شاخص شکل، شاخص زرده، واحد هاو و وزن پوسته را بهبود داد. ارتفاع پرز دوازدهه تحت تاثیر آنزیم کاهش یافت. نتایج کلی نشان داد که می توان کنجاله آفتابگردان را تا سطح 13/56 درصد همراه با آنزیم بدون هیچگونه اثر منفی بر صفات عملکردی در جیره مرغ های تخم گذار بکار برد.
پژوهشگران