مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزشیابی پایانی برنامه درسی
عنوان ارزشیابی پایانی برنامه درسی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ارزشیابی پایانی ، ضرورت ، الگو ها ، ویژگی ها
چکیده تحلیل و ارزشیابی برنامههای درسی به اشکال مختلف به وسیله متخصصان صورت گرفته است. برخی براساس ملاکهای بیرونی 2 و از پیش تعیین شده 9 به بررسی برنامههای درسی اقدام نمودهاند و برخی براساس اطلاعات حاصل از نتایج اجرای میدانی برنامه یعنی میزان تأثیر عملی برنامه درسی را مورد بررسی قرار داده و عدهای نیز به بررسی مجموعه پیچیدهای از تعاملهای بین برنامه درسی با محیط اجرای آن پرداختهاند )طالب زاده و فتحی، 7935 (. طرح منسجم و روند تحقیقاتی آغازین حوزة برنامهدرسی بر مدار و محور نظام و قوانین مدیریت علمی تیلور استوار بود و نخستین ساختار مطالعاتی برنامه درسی به اقتباس از این نظام شکل گرفت )قورچیان، 7919 (. مطالعات مربوط به ارزشیابی برنامه درسی بهعنوان یک فعالیت حرفهای تاریخچهای طولانی دارد. مادوس 1 در یک بررسی این مطالعات را از لحاظ تاریخی مورد بررسی قرار داده واز اولین مطالعه توسط تایلر 0 در سال 7312 تا مطالعهی فیتز پاتریک 6 در سال 7331 آنها را در یک بازهی زمانی 00 ساله معرفی نموده است وی براین باور است که ظهور ارزشیابی برنامه درسی بهعنوان یک حوزهی مطالعاتی مستقل که ریشه در دو نظام رشتهای متمایز و گسترده برنامهریزی درسی و ارزشیابی آموزشی دارد، به دههی شصت برمیگردد )مادوس، هانی وکرایتزر، 7332 (. با توجه به موارد مطرح شده در این مقاله ضرورت، الگوها و فرایند ارزشیابی پایانی مورد واکاوی قرار میگیرد.
پژوهشگران