مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثرات پارامترهای هندسی ...
عنوان بررسی اثرات پارامترهای هندسی و مکانیکی توربین بادی محور افقی بر رفتار دینامیکی آن در حالت آزاد و اجباری
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سازة توربین باد محور افقی; تئوری تیر جدارنازک ;تحریک هارمونیک; تحریک اتفاقی
چکیده دراین پژوهش ازتئوری تیرجدارنازک،تغییرشکل نقطةدلخواهی ازسازة توربین باد محورافقی استخراج وبا روش اجزای محدود،روابط انرژی جنبشی وپتانسیل اجزای آن به دست آمده است. پاسخ میرای سازه درحالت ارتعاش اجباری یک بارتحت اثرنیروهای آیرودینامیکی،گریزازمرکز وا ثروزن و باردیگرتحت تحریکات تکیه گاهی هارمونیک واتفاقی به دست آمده است.ازتئوری فوق،برنامه ای در نرم افزار متلب تهیه شده است که میتواند انواع سازه های توربین باد محورافقی راتحلیل نماید. تحلیل مدلهای مختلفی ازسازه اثر تغییرات طول،جنس،سرعت دورانی پره ها وسرعت وزش باد برسازه مشخص کرده اند. مدلسازی وتحلیل برج سازه درنرم افزار انسیس نتایج پژوهش راتصدیق نموده است.
پژوهشگران